Duitse vriend paus prefect Geloofsleer

En weer maakt een Beierse bisschop carrière in Rome en opnieuw is het een goede vriend van de paus. Gisteren benoemde de paus Gerhard Müller , bisschop van Regensburg  , tot prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, de op twee na hoogste baan in het Vaticaan. Müller vervangt de Amerikaanse kardinaal William Levada die met pensioen gaat. Hij volgde op zijn beurt weer Joseph Ratzinger op, toen deze  in 2005 tot paus gekozen werd. Met de benoeming van gisteren bestaat de top van het vroegere Heilig Officie uit een Duitser, een Italiaan en een Spanjaard. Nu nog een Portugees erbij en we hebben de laatste vier van het EK.Müller

Naast prefect van machtigste Romeinse congregatie wordt Müller voorzitter van de Pauselijke Bijbelcommissie, de Internationale Theologencommissie en de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei. Dit laatste orgaan behartigt de contacten van Rome met de Pius X broederschap. Een verzoening met de volgelingen van de schismatieke aartsbisschop Lefebvre leek een kwestie van tijd , maar de besprekingen schijnen nu te zijn vastgelopen. Müller is overigens geen fan van de Lefebvrianen. Een van de Lefebvre bisschoppen , Alfonso de Galarreta, zag afgelopen weekend de bui al hangen en noemde  Müller nog voordat hij officieel benoemd was al een ‘ketter’.  Dat worden gezellige dialooggesprekken daar in Rome.

Gerhard Müller is een conservatief theoloog. Zijn bekendste  boek ,Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis der Teologie ( ik had toch een geliktere titel  verzonnen), staat op ooghoogte  in de boekenkast van Benedictus XVI.  Toch heeft hij een aantal niet-orthodoxe trekjes, die nóg conservatievere krachten ertoe brachten een email campagne te beginnen om zijn benoeming tegen te houden.

 

 

Op de eerste plaats is daar zijn vriendschap met Gustavo Guttierez, een Peruviaanse  theoloog  die beschouwd wordt als geestelijk vader van de bevrijdingstheologie. Deze beweging vindt dat de Kerk onomwonden voor de armen moet kiezen en had met name in de zeventiger jaren veel aanhangers in Zuid-Amerika. Ratzinger waarschuwde als prefect voor de Congregatie voor de Geloofsleer tot tweemaal toe voor marxistische elementen in de bevrijdingstheologie.

Müller studeerde bij Guttierez en schreef  in 2004 zelfs een boek met hem over de bevrijdingstheologie. In 2008 kreeg hij een eredoctoraat van de Pauselijke Universiteit van Lima, door velen gezien als een links bolwerk. In zijn dankwoord benadrukte hij dat de theologie van Guittierez geen oproep tot een politieke revolutie is  maar geheel in overeenstemming is met de sociale leer van de Kerk.

Ook het feit dat Müller de laatste jaren een zeker enthousiasme voor oecumene aan de dag heeft gelegd ( hij was hoofdonderhandelaar in de dialoog met de Lutheranen), schijnt  verschillende verstokte conservatieven uit de slaap te hebben gehouden.

Gerhard Müller werd 64 jaar geleden in de buurt van Mainz geboren, maar woont sinds 1986 in Beieren. In 2002 werd hij benoemd tot bisschop van Regenburg, min of meer het thuisbisdom van de huidige paus.  Sindsdien is hij goed bevriend met Joseph Ratzinger en ook met diens broer die nog altijd in Regenburg woont. Jarenlang was Georg Ratzinger  daar dirigent van het kathedrale koor de Regenburger Domspatzen .  In 2010 werd bekend dat ook daar kinderen misbruikt waren. Georg zei van niets te weten, maar gaf toe wel eens een oorvijg te hebben uitgedeeld aan een van de zangertjes. Gelukkig nam bisschop Müller het openlijk op voor de broer van de paus.

Sinds 2007 is de nieuwbakken prefect verantwoordelijk voor de uitgave van het verzameld werk van Benedictus XVI. En nu verhuist hij naar Rome. In Regensburg laat bisschop Müller  een verdeeld bisdom achter. Tijdens zijn bewind trachtte hij de invloed van de ‘Wir sind Kirche’ beweging in zijn bisdom terug te dringen en maakte vanaf het begin duidelijk dat leken hun plaats moesten kennen in de kerk. Velen haakten gedesillusioneerd af.  In de afgelopen jaren verlieten ruim 100.00 katholieken in het bisdom Regenburg de Kerk. Dat is bijna het dubbele van het aantal kerkverlaters in het naburige aartsbisdom München-Freising. Andere gelovigen in het bisdom spreken overigens van een ‘ zegenrijk bewind.’

Als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer wordt hij  in het Vaticaan verantwoordelijk voor het seksueel misbruik dossier. In die functie kan een oude zaak hem nog wel eens parten gaan spelen.  In 2004  benoemde Müller de  voor seksueel misbruik veroordeelde priester Peter Kramer opnieuw als pastoor, ondanks het feit dat de rechter die Kramer veroordeeld had van mening was dat hij nooit meer in het pastoraat zou moeten werken.

Volgens Müller was er geen probleem want Kramer was in therapie geweest, zijn therapeut zag geen gevaar voor herhaling en Kramer had zich de laatste tijd goed gedragen. Daarom was het ook niet nodig om de betrokken parochie in te lichten over het verleden van hun nieuwe pastoor. Op 30 november 2007 werd Peter Kramer opnieuw gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen.

De paus heeft hem het allemaal niet kwalijk genomen Niet voor het eerst beloont  Benedictus  een vriend voor zijn loyaliteit door hem in Rome een baan in zijn nabijheid te geven. Hij zal hem ook wel een goed theoloog vinden, maar deze paus wil alleen werken met mensen die hij kent en die hij meent te kunnen vertrouwen. Ook al ligt diegene onder vuur van behoudende krachten die menen minstens even Rooms te zijn als deze paus.  Ik wil het geen nepotisme noemen, maar dat er zoiets als een Old Ratzinger Boys Network bestaat, is andermaal bewezen. 

 

 


 
 

Agenda

De nieuwe paus

'Habemus papam!' schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus is zijn naam, maar wat weten we nu eigenlijk over de nieuwe opvolger van Petrus?

Lees meer..
Vaticaan op YouTube